Voor groepen

Werken en leren in groepen kent vele voordelen, voor zowel de opdrachtgever als ook voor de leden van de groep zelf: in een groep staat het leren met en van elkaar centraal. Juist vanwege de dynamiek en interactie die binnen een groep plaatsvindt, wordt het leerproces zowel op individueel niveau, als ook op groepsniveau gestimuleerd. Bij veel groepsprocessen (trainingen en teamcoaching) van Leggeloo Consult wordt daarnaast gebruik gemaakt een individuele toegangscodes om ook het leren op individueel niveau te waarborgen. Op deze manier zal ieder individu van het team ten volle zijn leercapaciteiten gaan benutten en wordt het geleerde ook duurzaam verankerd in het individuele gedrag.
Leggeloo Consult kan u helpen bij het bevorderen van groepsprocessen met behulp van twee typen diensten: teamcoaching en intervisie. De workshops zijn bedoeld ter kennismaking met een onderwerp. Behalve de hier gepresenteerde workshops, kan er vrij eenvoudig ook een ander gerelateerd onderwerp, zoals bijvoorbeeld Vitaliteit, centraal staan.

T e a m c o a c h i n g

Als groep vooruit gaan


 

Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze van het team en de interactie binnen het team. Om die aspecten te verbeteren kan teamcoaching een goede begeleidingsvorm zijn.
Teamcoaching richt zich op het beïnvloeden van de interactie in teams en kan teams zowel ondersteunen in hun ontwikkelingsproces, als ook worden ingezet op momenten van interne of externe crisis, bij ontevredenheid of spanning. Concreet kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan de onderlinge samenwerking en verhoudingen en/of de communicatie met de organisatie. Een ander onderwerp kan zijn de zelfsturing van het team of het meer resultaatgericht gaan werken.

 

Ieders aandeel inzichtelijk
Een belangrijk uitgangspunt bij teamcoaching van Leggeloo Consult is het motto: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Om inzichtelijk te krijgen hoe ieder teamlid functioneert binnen het team, wordt er per persoon een mini-zelfonderzoek op basis van de ZKM afgenomen. Nadat de individuele nabespreking per teamlid heeft plaatsgevonden, vormen de rapportages de input in diverse teamgesprekken. In deze gesprekken wordt ondermeer ingegaan op de positieve en negatieve thema’s van de groep en de kritische succesfactoren om te komen tot de gewenste verandering.

I n t e r v i s i e

Inspirerend en gericht op ontwikkeling


 

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen binnen een team of vakgebied, welke gericht is op het oplossen van onderwerpen of werkvragen en welke gelijktijdig het professioneel leervermogen van de groep stimuleert. Intervisie heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen in brede kringen van het bedrijfsleven, gezondheidszorg en welzijn. De toenemende aandacht voor leren, kennis delen, de noodzaak tot innoveren van de organisatie als gevolg van een steeds veranderende omgeving, ligt hieraan ten grondslag.

 

Waarom?

Veel medewerkers kennen de behoefte om van en met elkaar te leren. Dat geeft niet alleen nieuwe invalshoeken op bestaande problemen, maar creëert ook saamhorigheid, veiligheid en vertrouwen binnen een team. Intervisie biedt de mogelijkheid om professionele uitwisseling tussen medewerkers (in hetzelfde vakgebied) mogelijk te maken: er wordt kennis gedeeld en kennis ontwikkeld.

Het doel van intervisie is de deskundigheid van betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Naast inhoudelijke ontwikkeling, leren betrokkenen ook te reflecteren, creativiteit te ontwikkelen, probleemoplossend te denken en communicatief sterker te worden. Een intervisiegroep kent geen hiërarchie en biedt de mogelijkheid om in alle rust aandacht te schenken aan de inhoud en aan elkaar, dit alles vanuit een veilige structuur en omgeving.

 

Begeleide intervisie

Intervisie kent een aantal voorwaarden om succesvol te kunnen zijn binnen de organisatie. Los van de benodigde kennis en motivatie in de groep, doet het ook een beroep op belangrijke competenties van de medewerker: goed (écht) luisteren, feedback geven en probleemoplossend denken. Om intervisiegroepen binnen een organisatie succesvol op te starten en de benodigde competenties verder te ontwikkelen, werk ik met begeleide intervisie. De achterliggende gedachte hierbij is dat niet iedereen direct kan deelnemen aan een intervisiegroep, aangezien er veelal te weinig ervaring is opgedaan met dergelijke groepsprocessen. Als intervisiebegeleider help ik de groep om vertrouwen, een goede communicatie en oefening in het gebruik van methodes op te bouwen.

 

De intervisiebegeleider zal er zorg voor dragen dat de meest geschikte methode wordt ingezet, passend bij de groep en de problematiek. Begeleide intervisie geeft een krachtige impuls om gericht toe te werken naar een zeker resultaat binnen een bepaalde tijd, doorgaans binnen twee tot drie uur. Na drie tot zes begeleide intervisie bijeenkomsten, kan een groep zelfstandig verder op de ingeslagen weg.

W o r k s h o p s

Korte kennismakingsbijeenkomsten voor groepen


 

De workshops die door mij worden gegeven richten zich op kleine groepen binnen een organisatie, of op branche niveau, waarbij er altijd aandacht is voor zowel lichamelijke, geestelijke als ook emotionele zelfregulering. De workshop bieden een kijkje in de programma’s van het platform Uit je hoofd in je lijf en laten zien wat je als mens allemaal kunt bereiken door het simpelweg in balans brengen van denken en voelen.

De workshops hebben een hoog ‘doe en ervaringsgehalte’, maar daarnaast is er natuurlijk ruimte voor informatie en vragen. Ter ondersteuning van beide workshops wordt gebruik gemaakt van elementen uit de digitale trainingsprogramma’s van het platform 'Uit je hoofd, in je lijf'.

 

 

Vitaliteit op de werkvloer

Herken je dat medewerkers vaak niet lekker in hun vel zitten of niet op de juiste manier uitgedaagd worden? Denk dan niet alleen aan gejaagde medewerkers, maar ook medewerkers die een vermoeide indruk maken, zij die een geïrriteerde houding hebben, iemand die klaagt over fysieke problemen of juist een collega die vaak overwerkt en toch niet veel af krijgt. Dit kunnen allemaal signalen zijn dat medewerkers teveel aan hun hoofd hebben, zowel privé als op het werk. En ook al melden deze medewerkers zich niet ziek, zij presteren onder hun kunnen.

In deze workshop maken medewerkers kennis met manieren om jezelf zowel lichamelijk, als ook emotioneel te sturen, waardoor stress minder vat op hen krijgt.  Op basis van elementen uit de training  Aanpak van Stress gaan we in op de waarde van het voelen van emoties en het fenomeen Emotiemangement. Wanneer medewerkers het gevoel ervaren dat ze weer autonomie hebben over zaken die hen eerst leken te overkomen, zal het gevoel van stress gaan afnemen. De workshop maakt gebruik van de mini-training Aanpak van Stress en is een eerste kennismaking met het volledige digitale programma.

 

 

Negatieve patronen (in een team) doorbreken

In ons leven gebeuren er op gezette tijden zogenaamde 'life-events': momenten waarop je wakker wordt geschud en je gedwongen bent eens goed naar jezelf te kijken. Het haalt je uit de automatische piloot die doorgaans lekker veilig aanvoelt. Maar diep van binnen weet je dat deze automatische piloot en het niet kijken naar jezelf, je op de lange termijn geen geluk geeft! Je raakt verdooft, vervreemd van de ander en je zult het leven, zonder connectie met de ander, niet echt kunnen beléven.

De workshop is ontwikkeld ter kennismaking voor teams waarbij het niet zo lekker meer loopt. Op basis van elementen uit de training Grip op je Gedrag gaan we in op zowel de buitenste, zichtbare schil van ieders gedrag, maar ook op de schil die daaronder zit: het denken, voelen en doen. Wanneer je leert om de negatieve gevoelens en gewoonten (eerder) bij jezelf te herkennen, kun je pas je gedrag veranderen en oude patronen doorbreken. De workshop maakt gebruik van de mini-training Grip op je Gedrag en is een eerste kennismaking met het volledige digitale programma.

 

 

Haal meer uit je rol als gesprekspartner HR

Niet alleen als mens maar zeker ook in de functie van leidinggevende of HR adviseur kun je te maken krijgen met gevoelens die je liever onderdrukt of desnoods worden genegeerd omdat het onwennig aan voelt. Of het nu gaat om gevoelens die je zelf ervaart of gevoelens die bij de ander spelen; door gevoelens te negeren laat je in feite een kans liggen om te onderzoeken wat er eigenlijk -onder de oppervlakte- speelt.

Emoties liegen niet en wanneer deze aan de oppervlakte komen, gebeurt er iets wat de kern raakt. Je staat dan voor de keuze: zoom ik erop in om te onderzoeken wat er wérkelijk aan de hand is of laat ik het moment voorbij gaan en kies ik voor de ‘veilige’ weg? Kies je voor de laatste? Besef dat je dan ook een kans mist om niet alleen de waarheid te ontdekken, maar ook om een dieper contact met die ander aan te gaan.

 

Wil je als HR contactpersoon of leidinggevende op een praktische manier kennismaken met het voelen en het benoemen van wat er écht speelt, neem dan deel aan een van deze inspiratieworkshop van het platform ‘Uit je hoofd, in je lijf’ en zie dat er heel veel bereikt kan worden door het inzetten van digitale trainingen.

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign