Individueel

In mijn optiek is de belangrijkste taak van een coach dat deze de cliënt helpt om zichzelf te helpen. Alle individuele coachtrajecten van Leggeloo Consult zijn erop gericht om de zelfredzaamheid van ieder mens zoveel als mogelijk te stimuleren. Door vanaf de aanvang de verantwoordelijkheid waar mogelijk aan de cliënt terug te geven, voelt iemand zich al snel capabel om zijn eigen probleem aan te pakken. In de praktijk blijkt dit zeer effectief te zijn.

 

Een belangrijk deel van een coachtraject bestaat uit observatie van het eigen gedrag in de werk- en privéomgeving. Het verkrijgen van zelfkennis en het vergroten van het zelfbewustzijn vormen de basis voor gedragsverandering. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te verkrijgen in mogelijke oorzaken die er toe hebben geleid dat het probleem c.q. het gedrag heeft kunnen ontstaan. De basis voor het huidige gedrag is reeds lange tijd geleden gelegd. Inzicht en daaruit voortvloeiend, begrip voor de ontstaansgeschiedenis, maakt dat iemand ook de waarde van zijn of haar ontstane gedrag kan inzien.

 

Met behulp van een drietal gedegen coachmethoden (zie onderstaand) en toegang tot een modern digitaal leerportaal wordt de cliënt aan alle kanten geholpen om het huidige gedrag zo goed als mogelijk te observeren en vanuit rust te werken aan nieuw gedrag.

C o a c h i n g  m e t  d i g i t a l e  o n d e r s t e u n i n g

Leer intensiever en maak je resultaten duurzaam


 

Vrijwel alle coachtrajecten worden ondersteund door een digitaal leerportaal, want op basis van meer dan 15 jaar ervaring met het onderwerp gedragsverandering, heb ik zelf kunnen constateren dat we allemaal last hebben van piekeren, in je hoofd zitten, vastlopen etc. Ons hoofd draait op volle toeren om alles bij te kunnen houden, met op den duur alle gevolgen van dien: stress, spanning, onzekerheid, lichamelijke (pijn)klachten. Een vraag naar coaching komt vrijwel altijd voort uit een mentale onbalans en op basis van alle opgedane kennis en ervaring heb ik de afgelopen jaren een tweetal compacte en overzichtelijke programma’s ontwikkeld.

 

Wanneer het coachtraject wordt ondersteund met behulp van één van de twee digitale trainingen van het platform ‘Uit je hoofd, in je lijf’ (UJHIJL) zijn prachtige coachresultaten, ook voor jou, op een vrij gemakkelijke manier bereikbaar. Waar het in de kern om gaat is dat er een balans ontstaat tussen denken en voelen, tussen hoofd en lijf, want dat betekent uiteindelijk meer innerlijke rust, meer kracht en meer zelfvertrouwen.

 

Er zijn twee digitale programma’s beschikbaar: Aanpak van Stress of de training Grip op je Gedrag. Welk programma geschikt is in jouw situatie, kun je lezen op de website.

Alle programma’s kennen eenzelfde opbouw en bestaan uit zes haalbare stappen die je als cliënt in eigen tempo kunt doorlopen. Het programma is succesvol omdat ‘het leren’ op diverse niveaus wordt aangepakt: visueel door film, auditief door mp3-bestanden, tekstueel door theorie en ervaren door de opdrachten.

 

Op een praktische manier wordt geleerd om niet alleen het denken of het gedrag aan te pakken, maar juist om de koppeling te maken met de gevoelens, deze te herkennen, erkennen en te interpreteren. De online training loopt tijdens het gehele coachtraject op de achtergrond mee en vraagt van jou als cliënt wel een dagelijkse inzet. Deze inspanning is een kritische succesfactor van het traject, want juist hierdoor wordt het bewustzijn vergroot en lukt het om een duurzame vaardigheid aan te leren.

 

Resultaten 2016
Met behulp van deze digitale programma’s, haal je dus nóg meer uit je coachtraject en kun je zelfstandig werken aan een duurzaam resultaat! Effecten bij klanten in 2016 laat zien dat het lichamelijke welbevinden door het programma gescoord wordt van 5 bij aanvang van het programma naar een 7 na afloop; op het geestelijk welbevinden scoort men van 5 bij aanvang naar een 8 aan het einde van het programma en het energetisch welbevinden gaat van een 4 naar een 8 na afloop. Bovendien zijn de resultaten ook echt duurzaam te noemen, want kwalitatief onderzoek onder tientallen cursisten van het eerste uur (2012) geeft aan dat men nog steeds op dagelijkse of wekelijkse basis profijt ervaart.

 

Voor meer informatie, klik hier voor de digitale folder. Of bezoek de website www.uitjehoofd-injelijf.nl.

C o a c h i n g  m e t  d e  Z e l f  K o n f r o n t a t i e  M e t h o d e

Zelfreflectie als aanzet tot ontwikkeling en verandering


 

Een belangrijk instrument waar ik gebruik van maak in een coachingstraject is de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM®). Dit is een heldere en effectieve methode die snel de rode draad in iemands functioneren weet te ontdekken en aangeeft welke motieven en emoties daarbij een rol spelen. De methode is vanaf 1990 aan de Universiteit van Nijmegen ontwikkeld. Diverse (promotie)onderzoeken hebben de effectiviteit van de methode wetenschappelijk aangetoond.

 

De ZKM is een relatief kort en intensief coachingstraject volgens een vaste opbouw. Samen met de coach, gaat de cliënt zijn eigen geschiedenis en verhaal in kaart brengen. Vervolgens worden aan dit verhaal persoonlijke gevoelens gekoppeld. Hierdoor krijgt iemand een grondig inzicht in de patronen in zijn leven en wordt bewustwording gestimuleerd, om van daaruit de gewenste veranderingen aan te brengen. Het zelfonderzoek en de coaching die daarbij hoort, is geen test of therapie. Het is wel een uiterst effectieve methode om op basis van nieuwe inzichten, ook nieuw gedrag te gaan ontwikkelen. 

 

Stappen in de ZKM 

Coaching volgens de ZKM methode start met een zelfonderzoek waarin iemand zelfstandig nieuwe inzichten ontdekt. De resultaten van dit onderzoek worden in een drietal analysegesprekken besproken en vormen de opmaat naar de volgende fase: het observeren en de coaching in de gewenste richting.

 

In een ZKM-traject komen achtereenvolgens de volgende stappen aan bod:

- In het intakegesprek wordt helder gemaakt wat de hulpvraag is en waar iemand naar toe wil werken;

- In het eerste gesprek worden belangrijke gebeurtenissen in het persoonlijke leven besproken en vastgelegd op kaartjes;

- Vervolgens gaat de cliënt deze gebeurtenissen voorzien van gevoelens. Deze scoring vindt plaats via een beveiligde internetsite;

- In drie analysegesprekken worden de gescoorde gevoelens besproken en vergeleken met elkaar. Onderliggende thema's worden nu zichtbaar;

- Deze inzichten worden geobserveerd in het dagelijks leven en op een gestructureerde manier uitgewerkt;

- Je ontdekt als cliënt de rode draad in je eigen functioneren. Wat is belangrijk? Wat komt steeds terug? Wat geeft energie en wat kost energie?

- Door het observeren word je getraind om situaties sneller te herkennen en erkennen;

- Tijdens de coachfase word je gestimuleerd om in lastige situaties, andere of nog verder te ontwikkelen kwaliteiten van jezelf in te gaan zetten.

 

Garantie voor kwaliteit
De ZKM is één van de weinige coachmethoden met een eigen unieke beroepsvereniging (de ZKM Vereniging) en certificering van de leden die de methode in de praktijk brengen. Het is ook één van de weinige methoden met een professioneel evaluatiesysteem voor cliënten. Uit het laatste onderzoek naar het effect van ZKM, gemeten onder 100 cliënten die anoniem de ZKM-evaluatie voor cliënten hebben ingevuld, blijkt:

Ik ben als ZKM-coach aangesloten bij de belangenvereniging voor ZKM-coaches: de ZKM Vereniging.

 

Voor een digitale folder van de ZKM methode, klik hier.

L o o p b a a  n c o a c h i n g  e n  h e r o r i ë n t a t i e

Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?


 

Het traject ‘Loopbaanheroriëntatie’ biedt de mogelijkheid om eens grondig stil te staan bij de eigen loopbaan en vanuit inzicht in de eigen kwaliteiten, voorkeuren en drijfveren verder te kijken naar mogelijkheden en kansen. Het traject is erop gericht om de cliënt te adviseren over de loopbaan, de mogelijkheden en het verkennen van de arbeidsmarkt.

 

Van inzicht tot rapportage

Dit traject wordt nauw afgestemd op de individuele behoefte en vraagstelling. In de praktijk betreft het vaak een heroriëntatie op de loopbaan. Er wordt grondig stil gestaan bij de behoefte van de cliënt, bij zijn competenties en drijfveren. Ook worden aandachtspunten en valkuilen besproken, deze zeggen namelijk veel over onbenutte mogelijkheden en bieden soms mede uitzicht op nieuwe ontwikkelmogelijkheden. Naast de tweewekelijkse gesprekken met de coach, wordt het inzicht van de cliënt vergroot door de inzet van observatie-opdrachten en persoonlijkheidsvragenlijsten. Een psychologisch onderzoek ter ondersteuning van de oefeningen en vragenlijsten, kan desgewenst deel uitmaken van dit traject.

Wanneer het traject is afgerond, heeft de cliënt een helder inzicht in de huidige situatie, de competenties en de richting waarin hij zich wil ontwikkelen. Bovendien worden de bevindingen van het traject vastgelegd in een uitgebreide rapportage, welke na akkoord van de cliënt wordt verstuurd aan de opdrachtgever. Zo kan het rapport bijdragen aan ontwikkelgesprekken met de werkgever.

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign